Segueix l'actualitat

Atès que la Junta Directiva finalitzarà properament el seu mandat, a la reunió celebrada el 6 de febrer de 2019 s’acordà convocar Assemblea General Ordinària i Extraordinària a celebrar el proper dia 29 de març de 2019, divendres, a les 17:00 hores al centre cívic Pla d'en Boet del carrer Juan Sebastian Elcano núm. 6 de Mataró, per tal de debatre i votar sobre els punts del següent ordre del dia, que inclou la celebració d’eleccions per la renovació dels 7 membres de la Junta Directiva.
 
Ordre del dia:

  1. Informe de Presidència.
  2. Examen i aprovació, si procedeix, dels comptes de l’exercici 2018.
  3. Examen de la Memòria d’activitats i aprovació, si procedeix, de la gestió de la Junta Directiva.
  4. Examen i aprovació, si procedeix, dels pressupostos de l’exercici 2019.
  5. Aprovació, si procedeix, del programa d’activitats de l’exercici 2019.
  6. Renovació de la Junta Directiva
  7. Precs i preguntes

El procés electoral per l’elecció de la Junta Directiva de SPAM es regeix pel que estableixen el Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya (art. 322.12) i els Estatuts de SPAM (art. 13.3 y 14.2).
D’acord amb l’article 322.2 b) del Codi Civil de Catalunya, l’elecció de la Junta Directiva correspon a l’Assemblea General, mitjançant votació dels associats.
 
En conseqüència, la Junta Directiva, havent complert els 5 anys de mandat, ha acordat convocar Assemblea General incloent a l’Ordre del Dia la renovació de la Junta Directiva.
 
D’acord amb el que disposa el Codi Civil de Catalunya i els Estatuts de SPAM, el procés electoral es portarà a terme de la manera següent:

1. Tenen dret a votar tots els associats que estiguin al corrent del pagament de totes les quotes i constin com a associats en el cens del SPAM.

2. S’informa als associats que, d’acord amb l’article 5 dels Estatuts, tenen dret a formular candidatura de conformitat amb els articles 13 i 14 del mateix text.

3. Totes les candidatures han d’incloure els següents càrrecs: president/a, vice-president/a, secretari/secretària, tresorer/a i 3 vocals.

4. De conformitat amb l’article 322.2 del Codi Civil de Catalunya i els articles 14 i 15 dels estatuts, l’elecció dels membres de la Junta Directiva, que hauran de ser associats, es farà per votació a l’Assemblea General.

5. El termini de presentació de les candidatures és d’un mes des de la data d'avís als socis, és a dir, fins el 8 de març de 2019.

6. La Junta Directiva comunicarà per correu electrònic a cada associat les candidatures que es presentin formalment i el seu programa d’actuació, a la vegada es penjaran a la pàgina web de SPAM: www.protectoramataro.org i estaran a la disposició dels associats a la seu social, al Refugi de Cal Pilé, ctra. N-II, km 648,4 de Mataró.

7. A la pròpia Assemblea General, les diferents candidatures podran exposar el seu programa d’actuació.

8. Cas que es presenti més d’una candidatura, es constituirà una Mesa Electoral integrada per l'associat de major edat present a l’assemblea i que no formi part de cap candidatura, que la presidirà, i dos associats més que s’ofereixin com a voluntaris igualment presents a l’assemblea, que no formin part de cap de les candidatures.

9. Correspondrà a la Mesa Electoral dirigir el procés de votació i resoldre qualsevol controvèrsia que en relació a aquest procés pugui plantejar-se.

10. Cas que sols es presenti una candidatura, aquesta serà proclamada de forma automàtica.  

La Junta Directiva sortint dona les gràcies a tots els associats i anima a participar a la Junta Directiva de SPAM.
 
Junta Directiva
SPAM

El dia 2 de març, Emma Infante, màster en Dret Animal i Antrozoòloga, impartirà un seminari sobre l'ús del collar i ens aportarà informació i coneixements imprescindibles que ens faran comprendre fins a quin punt l'ús del collar pot perjudicar els nostres gossos.

 
· Dia: 2 de març de 2019
· Hora: de 9'30 a 12'30h
· Lloc: Acadèmia El Triangle, Carrer Sant Josep Oriol, 21, 08302 Mataró, Barcelona
· Places limitadescal inscriure's enviant un correu a info@protectoramataro.org
· EntradaTaquilla inversa (donació voluntària a la sortida que anirà destinada íntegrament a la cura dels gosssos i gats de la protectora)
 

El dia 8 de març Clara Busquets, educadora felina, ATV i responsable de l'àrea de benestar felí de la protectora, impartirà el seu Curs sobre Benestar Felí, un curs imprescindible per poder cuidar i atendre el nostre gat i conèixer tots els secrets dels nostres petits felins.

 
· Dia: 8 de març de 2019
· Hora: de 17 a 20h
· Lloc: Acadèmia El Triangle, Carrer Sant Josep Oriol, 21, 08302 Mataró, Barcelona
· Places limitadescal inscriure's enviant un correu a info@protectoramataro.org
· Cost: 20€
 
 
 

Des de l'any 2010, el Consell Comarcal del Barcelonès promou una campanya de sensibilització per a potenciar l'adopció dels animals que viuen al Centre Comarcal d'Atenció d'Animals de Companyia. Amb un missatge central: 'pensa't-ho bé i vine a buscar-me', es fa una crida a l'adopció, però també a la responsabilitat. Durant les festes de Nadal i fins el mes de gener de 2019, els carrers de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, mostraran aquests cartells, que són una crida i una reflexió sobre la realitat de l'abandonament i sobre la necessitat d'adoptar. Aquestes festes, pensa't-ho bé i adopta al CCAAC del Barcelonès!

Com cada any ja tenim el nostre calendari. Aquest 2019 volem recordar a tothom que una vida és per sempre, i que qui decideix portar un animal de companyia a casa, assumeix una responsabilitat durant tota la vida de l'animal. Una vida mai s'ha d'abandonar... 

Podeu adquirir el vostre calendari des de la nostra botiga on-line (https://www.protectoramataro.org/ca/calendari-2019), o bé als refugis, a l'espai veterinari o a la botiga d'encants solidaris.

El preu del calendari és de 10€ i tots els beneficis de la seva venda van íntegrament destinats a atendre els gats i gossos dels nostres refugis.