Informació per a socis

ACTA DE L'ASSEMBLEA DE SOCIS DE LA SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARÓ, REUNITS EN SESSIÓ ORDINARIA EL DIA 2 D'AGOST DEL 2017

Reunits l’Assemblea en sessió ordinària el dia 2 d’ agost del 2017, a les oficines del c/Sant Cugat 102-104, conforme els articles 12 i concordants dels Estatuts de la Spam i conforme amb l’article 322 i concordants del Codi Civil de Catalunya i en virtut de l’acord de la Junta Directiva, que es convoca els senyors socis a l’Assemblea ordinària a celebrar a les 18h en primera convocatòria i a les 18.30h en segona, i seguint el següent:

ORDRE DEL DIA

 1-Lectura i aprovació de l’acta anterior.

 2-Informe  de Presidència

 3-Liquidació de l’exercici 2016 i aprovació del pressupost del 2017

 4-Fets sobrevinguts

 5-Precs i Preguntes

 6-Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea

Els socis i representats sumen un total de 39 assistents


LA SECRETÀRIA PRESENTA ALS SOCIS L'ACTA ANTERIOR PER SER RATIFICADA


És aprovada amb un resultat de 23 vots a favor, 15 en contra i 1 abstenció.


INFORME DE PRESIDÈNCIA

   La Sra. Presidenta comenta l’entrada de la Spam a la taula de Benestar Animal engegada per l’Ajuntament de Mataró. S'accepta la participació per desenvolupar les ordenances municipals en matèria animal. Hi participen: Col·legi Veterinari, Col·legi d’advocats de Mataró, Col·legi de Biòlegs, entitats de teràpies assistides, Policia Local, Mossos, Guàrdia Civil, Generalitat, Plataforma canina i Spam.

   Es recorda que l'any 2016 es va recuperar una subvenció que s'havia perdut des de l'any 2011; s'informa que aquesta recuperació va ser sota condició de fer la recollida d’altres animals que no fossin gossos, gats i fures, i pels programes d’animals difícils i poc adoptables. El 2017 seguim amb aquesta subvenció, però en concepte de gats de carrer i altres animals que no siguin gossos, gats i fures.

   S’explica que es va demanar una reunió el mes de Gener per part de la Spam per  presentar la problemàtica que existeix amb els gats de carrer de Mataró, i exigir que el pressupost que tenien per fer un cens de pardals, es fes servir per fer-ne un de gats de carrer el més  real possible, a fi de poder quantificar el cost i també la problemàtica per poder-hi donar solució. S’han fet ja altres reunions i, per part nostre, s’han aportat  els nostres coneixements de colònies, alimentadores, punts conflictius etc, recordant  que la gestió de gats de carrer és responsabilitat de l'Ajuntament, cosa que no han fet durant aquests anys i que en la mesura de les nostres possibilitats hem anat assumint nosaltres tot i que nosaltres només som especialistes en gestió proteccionista de refugis.

   El tancament del Caac va produir-se el 17 de juliol de 2017 tal i com estava previst, i es va traslladar la gatera a Cal Pilé, i els malalts i cadells a l'espai veterinari del carrer de St. Cugat.

   La gatera ha estat integrament finançada per l’Ajuntament, també han millorat les aigües residuals. El dia 15 de Juliol es va fer la inauguració oficial. Ara, ens toca instal·lar-nos a Cal Pilé durant dos anys mentre dura el contracte de prorroga  i començar a parlar insistentment de la construcció del nou Caac.

   S’han tingut reunions al juny amb tècnics i regidors per parlar de la construcció del nou Caac, i es reprendran al setembre.

   També s’han buscat terrenys dins del terme municipal de Mataró per tenir-hi animals, però no ha estat possible per la impossibilitat d'obtidre els permisos.

   Es va decidir en Junta  no seguir amb la comissió de voluntaris. Es va  acordar en la mateixa comissió, per majoria, que s'havia de buscar un altre sistema.

 

LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2016 I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2017 (al final de la pàgina trobareu el detall)

La Tresorera presenta un power point on s’explica tot l’estat de comptes.

Es vota l’estat de comptes del 2016:

A favor 12 presents + 10 delegats = 22 vots

En contra 6 presents + 10 delegats = 16 vots

1 abstenció

S’aproven els comptes del 2016


El pressupost del 2017 es porta a votació

A favor 12 presents + 10 delegats = 22

En contra 6 presents + 10 delegats =16

1 abstenció

S’aprova el pressupost del 2017

 

FETS SOBREVINGUTS

S’exposa la necessitat de cobrir la vacant de la vocal sra. Ascención Gómez i Martínez,  ex-presidenta, per defunció (epd), i per això la Junta proposa a la Sra. Irene Mainat, antiga secretària de l’entitat, que estaria en la mateixa línea de vivència i coneixement del passat i orígens de l'entitat. Es presenta per la seva ratificació a l’Assemblea.

Vots a favor: 10 presents + 10 delegats = 20

Vots en contra: 0

Abstencions: 9 abstencions + 10 delegats = 19

S’aprova l’entrada de la sra. Irene Mainat com a vocal.


PRECS I PREGUNTES

· Es demana comunicar la celebració de l’Assemblea als socis que no tinguin correu

· Penjar la convocatòria de l’Assemblea al tauló d’anuncis de la Spam

· Data límit de l’Assemblea el 30 de Juny

· Publicar la memòria de l'exercici 2016 a la web

· Es demana tenir més informat al soci

· La senyora Blanch demana els estatuts de Daina i se li contesta que els estatuts de la fundació son públics i els pot consultar via Generalitat. També demana que consti en acta que no se li ha lliurat cap documentació referent a l'estat financer malgrat ho ha demanat. Se li contesta que malgrat s’ha explicat tot en el power point, pot consultar-ho de  nou, però no és convenient  que surti informació ja que no se sap l’ús que se'n farà.

I sense més s’aixeca la sessió quan son les 21.10h de la nit del dia 02 d’agost de 2017
 

DADES ECONÒMIQUES