Información para socios

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE LA SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS DE MATARÓ (SPAM)

 
A Mataró, a 8 de juny de 2018, a les 18:00 hores, es reuneix al domicili social de l'SPAM, al carrer Sant Cugat 102-104 de Mataró, en primera convocatòria, l’Assemblea General Ordinària, prèvia convocatòria de la Junta Directiva en acord pres el 10 de maig de 2018, per tal de debatre i aprovar els següents punts de l’ordre del dia.


Primer. Lectura i aprovació de l'acta anterior
Segon. Informe de presidència
Tercer. Liquidació de l'exercici 2017 i aprovació del pressupost 2018
Quart. Fets sobrevinguts
Cinquè. Precs i preguntes
Sisè. Lectura i aprovació acta.

La Secretària elabora la llista d’assistents que a continuació es detalla:
 
Socis presents:

África Arroyo Rodriguez
Gemma Ballestar Sempere
Lidia Blanch Marti
Anna Isabel Borredat Monge
Marta Calvet Roca
Alfredo Colomera Castellanos
Roser de Elias i Trullol
Helena Escoda Casas.
Mº Jose Flores Marti
Núria Garcia Amat
Irene Mainat Van Delf
Marta Masmitja Prada
Jose Millan Moreno
Nuria Nogueras Ten Barge
Silvia Nuñez Fernandez
Lydia Schaternberg Bandini
Silvia Serra Lafarga

Socis representats:

Mercè Flores Martí
Mª Ester Martinez Coich (representades per  Jose Flores Marti)

José Luis Arroyo Rodriguez
Inma Arroyo Rodriguez (representats per África Arroyo

Bernarda Criado
Elena Milla Saldon
Antonio Rubio Bautista
Isabel Teichman (representats per Nuria Garcia Amat)

Judith Vilar Pi
Maria Torrens Masmitja
Magí Perlas Morente
Maria Morera Fernández (representades per  Marta Masmitja)

Antoni Payero de Elias
Ignasi Payero de Elias
Verònica López Palacios
Carles Trell de Elias (representats per  Roser de Elias i Trullol)

Ernest Shartemberg Bandini (representat per  Lidia Schaternberg Bandini)

Dana Ferrer Gimenez
Jaume Sardà Nolis
Marina Valls i Valls
Nuria Serra i Lafarga (representats per  Silvia Serra i Lafarga)

Claudia Carina Mercado Rios (representada per Lidia Blanch Marti)
 
Totes les representacions han estat degudament acreditades i a satisfacció de l’assemblea, per tant, i son presents personalment 17 socis, i per representació 22 socis. També hi es present l’advocada de l’SPAM, Sra. Pilar Pallarès. Assisteixen entre presents i representats un total 39 socis.
 
La presidenta declara vàlidament constituïda l’assemblea general i després d’exposar els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l’assemblea general debat sobre aquests. Cap dels assistents sol·licita que quedi constància a l’acta de cap de les intervencions o oposicions. L’assemblea aprova per majoria, que en cada cas s’indica, els acords inclosos a l’ordre del dia.
 
 
PrimerPrèvia lectura de l’acta anterior, aquesta és aprovada.
 
SegonInforme de presidència. 

A) Es presenten tots els documents per l'actualització de la Junta Directiva, registrant la baixa de l'Ascenció Gomez i l'alta de Irene Mainat. S'adjunta document de la Junta entrada a la Generalitat.

B) Es parla de la pròrroga que ens venç el 25 de març del 2019. S'adjunta document.

C) S'ha fet una auditoria per indicació del Ajuntament que es demana a tots els que tenen contracte amb ells. El resultat va ser molt satisfactori.

D) Informem que aquest any, l'Spam ha estat convidada per l' Ajuntament de Mataró a l'entrega de donacions que han recollit els nens de les escoles Valldemia, Camí del Cros i Camí del Mig, dins del Projecte "Cueme" (Cooperativisme a les Escoles ) el dia 15 de juny.  S'adjunta document.

E) A primers d'any es va aprovar la nova Ordenança Municipal i amb ella arriben canvis, entre ells, la regularització de la tasca vers els gats de carrer que es fa des de la ciutadania i algunes entitats, entre d'altres la nostra. S'adjunta document.

F) S'ha demanat una autorització municipal per a poder passejar els gossos de les races anomenades potencialment perilloses per part del voluntariat. Ens demanen que passem un llistat i l'assegurança de responsabilitat civil adjunt a la sol·licitud. L'únic que caldria és que el voluntariat es financés la revisió mèdica. Aquesta sol·licitud s'ha demanat des de fa molts anys, i sembla que serà possible treure a passejar i donar en acollida els gpp's per part dels voluntaris. L'ajuntament ha acceptat la sol·licitud, l'únic que demana és assolir la revisió mèdica. La llista no és una llista tancada, es poden afegir i treure més voluntaris. Els socis demanen que se'ls avisi.

LLIBRE SPAM

Es demana consentiment al soci per editar un llibre en commemoració dels 50 anys de trajectòria de l'Spam. Serà un llibre des dels orígens fins ara. L'escriurà la historiadora, sòcia i voluntària Sra. Elena Escoda, voluntàriament i desinteressada. S'aprova per unanimitat.

GATS DE CARRER

· Han retirat la subvenció de 11.000€ que donaven des del 2016 per per gats de carrer i altres tipus d'animals.
· Han iniciat una línia nova per ajut al manteniment de colònies de gats, i ens hi hem presentat. Han atorgat 2500€ . Han previst una partida econòmica similar a la subvenció retirada destinada a l'esterilització de gats de carrer de Mataró, amb la que preveuen poder castrar uns 200 gats anualment i mitjançant contracte amb els serveis veterinaris de la Fundació Daina ( encara està tot per començar).
· Tot això ha d'anar associat amb uns protocols nous de coordinació per tal de portar a la pràctica el que estableix la nova ordenança municipal, per la qual es registren les colònies de gats, i les seves cuidadores hauran de sol·licitar un carnet d'alimentador autoritzat per fer aquest tasca a la via publica.
· Es formaran aquestes persones cuidadores per considerar-les persones "autoritzades". Per poder ser persones autoritzades, caldrà que les associacions de Mataró tinguin un conveni amb l'Ajuntament i les cuidadores o alimentadores siguin  voluntàries d'aquestes entitats. Per aquesta raó cal decidir  si volem convenir amb l'ajuntament, quantes colònies podem assolir, i així poder saber quines són les persones que hauran de formar part d'aquesta acció voluntària, de les que caldrà que en quedi constància en un programa de voluntariat que us presentarem i que des de la junta directiva considerem que és necessari tirar endavant. S'aprova per unanimitat convenir amb l'ajuntament. S'adjunta documentació.

SERVEIS VETERINARIS

L'espai veterinari o clínica, que ha estat una inversió de la Fundació Dainam durant l'any que porta funcionant, s'hi han realitzat prop de 2000 esterilitzacions, 1344 vacunes, 2500 desparasitacions, 170 rx, 610 analítiques i 400 hospitalitzacions. Des de que es va posar en funcionament l'espai veterinari, s'han esterilitzat 851 gats de carrer, 576 durant el que portem d'any aquest 2018, i d'aquests, 185 de Mataró. El començament d'aquesta activitat no va ser gens fàcil, però ja s'ha establert un ordre i protocols que de mica en mica van ajustant-se amb la necessitat. Estem donats d'alta com a nucli zoològic davant del col·legi de veterinaris. Aviat obrirem línia de venda de productes i complements d'animals en la botiga. L'equip està portat per 4 veterinaris, 4 atv's, una administrativa i Lydia Schartenberg com voluntària. S'aprova la gestió.

SITUACIÓ AMB L'AJUNTAMENT

Ens confirmen un dia de reunió per la setmana vinent amb els polítics, per seure'ns i valorar. Hi estan havent moltes reunions entre serveis jurídics per trobar una fórmula correcte per aconseguir un contracte amb una entitat del nostre perfil.
Està clar que el dia que es tanqui cal Pilé serà perquè se'ns torna un solar per gestió nostre (cal veure qui construeix), i paral·lelament anirà el contracte amb l'altre part del solar. El contracte ha de ser públic i desvinculat a la cessió de la part que seria l'equivalent de Cal Pilé. Al ser una concessió administrativa, en la base del concurs s'estipularan uns barems, criteris i puntuacions que només els podrà assolir una entitat animalista i amb experiència i que no sigui empresa. Aquesta és la voluntat política. En el cas que no hi hagi res construït en el mes de març, tot apunta que es farà una pròrroga forçosa fins a tenir construït el nou centre. Adjuntem informe.

Patis: estan encarregats, està projectat i ens confirmen per telèfon que es faran.

VOLUNTARIAT SPAM

El voluntariat és una de les parts més importants de la nostra organització. És un grup nombrós i cada dia en són més, tot i que de voluntaris fidelitzats i actius són uns 50/60.
Un cop tancat el Caac, el voluntariat es centra a Cal Pilé, també a Kynoikos i a Can Moret.
Amb el tancament del Caac, es va haver de llogar una residència de forma temporal, fins al lloguer per part de Daina del refugi de Can Moret, on podem traslladar animals de Cal Pilé i voluntaris spam. Actualment tenim 70/80 gossos a Cal Pilé i 80 gats (32 cadells) i a Can Moret, entre 40/50. Els ajuntaments entre els dos centres són 23.
També volem presentar a l'assemblea la proposta d'aprovació del model de programa de voluntariat basat en la Llei 45/2015 de 14 d’octubre del voluntariat, inscriure'ns en el Registre d'associacionisme i voluntariat de la Generalitat de Catalunya, i també modificar els compromisos de voluntariat i adaptar-los a la normativa vigent, donant prioritat a la formació, classificació de voluntaris, signant el full de compromís que també parla dels gpp's.

GOSSOS AMB PROBLEMES DE COMPORTAMENT

L'Spam vol aconseguir la màxima atenció vers els animals afectats per seqüeles de maltracta residents en els nostres refugis , i que deriven en problemes més o menys greus, algunes vegades arriben a mostrar agressivitat. Amb el suport d'educadors i etòlegs, podem millorar i reconduir  la seva conducta.
S'està provant amb els recursos que tenim, amb bons resultats, ajudats amb donatius de voluntaris i padrins( la fundació també inverteix els recursos de padrins per aquesta tasca).
Avui voldríem demanar l'opinió de l'assemblea i decidir entre tots, si es creu que anem ben encaminats i si val la pena seguir amb aquesta línia, malgrat existeixi un cert perill per l'entitat, que som tots. Tenim en compte que cada dia va en augment les gossos gpp's ( prop d'un 40%) i d'altres amb problemes de comportament. Des del 2012 no es sacrifica cap animal ni gat ni gos per aquests problemes, tampoc tenim els recursos adients per treballar aquests gossos afectats, així doncs, ens veiem en l'obligació d'informar a l'assemblea de la situació actual , preguntant, si es creu convenient, seguir amb ajut per aquests gossos.
L'assemblea, decideix tirar endavant amb el suport a gossos amb problemes de comportament.

Tercer. LIQUIDACIÓ 2017 I PRESSUPOSTOS 2018

La Sra. Marta Masmitjà, com a Tresorera, presenta als socis el tancament del 2017 i les pressupostos del 2018, els resultats són els següents.

A favor: Presents: 11 vots. Representats: 22 vots. Total a favor: 33 vots

En contra: Presents: 1 vot. Representat: 1 vot. Total: 2 vots

Abstencions: Presents: 4 vots. Total: 4 vots

Queden aprovats per majoria els pressupostos del 2018 i la liquidació del 2017.

QuartFETS SOBREVINGUTS
Es comenta la mort del regidor de Salut Publica Sr. Joan Vinzo, i s'acorda que se li enviaran unes flors en el seu comiat de part de l'Spam. També informar que la Presidenta ha sigut convida al ple extraordinari que es farà demà al Ajuntament amb tot el consistori en el seu record.
 
CinquèPRECS I PREGUNTES
Es fan les següents intervencions:

Anabel B : Demana que s'avisi del comportament dels gossos per precaució, és a dir, que els voluntaris sàpiguen quin grau de perillositat tenen els gossos.

Anabel B: Demana que totes les normes és pengin a la web.


SisèLectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general. Redactada i llegida l’acta per la Secretària. És aprovada per unanimitat dels assistents. 

I per no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per conclosa aquesta assemblea general ordinària, agraint l’assistència als socis.
 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES DE MATARÓ, REUNIDOS EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2017

Reunida la Asamblea en sesión ordinaria el día 2 de agosto de 2017, en las oficinas de la c/Sant Cugat 102-104, conforme a los artículos 12 y concordantes de los Estatutos de la Spam y conforme con el artículo 322 y concordantes del Código Civil de Catalunya y en virtud del acuerdo de la Junta Directiva, que se convoca a los señores socios a la Asamblea ordinaria a celebrar a les 18h en primera convocatoria y a les 18.30h en segunda, y siguiendo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 1-Lectura y aprovación de la acta anterior.

 2-Informe  de Presidencia

 3-Liquidación del ejercicio 2016 y aprovación del presupuesto de 2017

 4-Hechos sobrevenidos

 5-Ruegos y Preguntas

 6-Lectura y aprovación de la acta de la Asamblea


Los socios y representates suman un total de 39 asistentes


LA SECRETARIA PRESENTA A LOS SOCIOS EL ACTA ANTERIOR PARA SER RATIFICADA


Es aprobada con un resultado de 23 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención.


INFORME DE PRESIDENCIA


La Sra. Presidenta comenta la entrada de la Spam en la mesa de Bienestar Animal impulsada por el Ayuntamiento de Mataró. Se constituye para el desarrollo de las ordenanzas municipales. Particopan en la misma: Colegio Veterinario, Colegio de abogados de Mataró, Colegio de Biólogos, entidades de terapias asistidas, Policía Local, Mossos, Guardia Civil, Generalitat, Plataforma canina y Spam.

Se informa que en 2016 fue recuperada la subvención de 2011 que estaba perdida, se recupera con la condición de llevar a término la recolgida de otros animales además de perros, gatos y hurones, y  para los programas de recuperación de animales difíciles y poco adoptables. En 2017 seguimos con ella pero en concepto de gatos callejeros y otros animales.
Se explica que se pidió una reunión en el mes de Enero por parte de la Spam para presentar la problemática que existe con los gatos callejeros de Mataró, y exigir que el presupuesto que tenían para llevar a cabo un censo de gorriones, se utilizase para un censo lo más real posible de los gatos callejeros, a fin de poder poder cuantificar el coste y valorar la problemática para poder solucionarla. Se han realizado otras reuniones posteriores al respecto, y por nuestra parte, se han aportado nuestros conocimientos de colonias, alimentadoras, puntos conflictivos etc, recordando que la gestión de gatos callejeros es responsabilidad del Ayuntamiento, cosa que no han hecho durante estos años y que en la medida de nuestras possibilidades hemos asumido nosotros a pesar de que nuestro campo de acción es la gestión proteccionista de refugios.  

El cierre definitivo del Caac tuvo lugar 17 de julio de 2017 tal y como estaba previsto, i se trasladó la gatera a Cal Pilé; los enfermos y cachorros fueron trasladados al espacio veterinario de la calle St. Cugat.

La gatera ha sido íntegramente financiada por el Ayuntamiento, también han mejorado las aguas residuales. El día 15 de Julio tuvo lugar la inauguración oficial . Ahora nos toca instalarnos en Cal Pilé durante dos años mientras dura el contrato de prórroga y empezar a habalr insistentemente de la construcción del nuevo Caac.

Se han tenido reunionos durante el mes de Junio con técnicos y regidores para hablar de la construcción del nuevo Caac, reuniones que se retomarán en Septiembre

También se han buscado terrenos para tener animales para compensar el cierre del CAAC y seguir contando con dos espacios, pero no ha sido posible por la dificultad delos permisos necesarios en terrenos aledaños a la ciudad de Mataró. 

Se decidió en Junta no seguir con la comisión de voluntarios. Se acordó en la misma comisión, por mayoría, que se tenía que buscar otro sistema.

 

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2016 Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017 (se aporta el detalle al final de la página)

La Tesorera, presenta un power point en el que se explica todo el estado de cuentas.

Se vota el estado de cuentas de 2016:

A favor 12 presentes + 10 delegados = 22 votos

En contra 6 presentes + 10 delegados = 16 votos

1 abstención

Se aprueban las cuentas del 2016


El presupuesto de 2017 se lleva a votación

A favor 12 presentes + 10 delegados = 22

En contra 6 presentes + 10 delegados =16

1 abstención

Se aprueba el presupuesto de 2017

 

HECHOS SOBREVENIDOS

Se expone la necesidad de cubrir la vacante de la vocal sra. Ascención Gómez i Martínez,  ex-presidenta, por defunción (epd), motivo por el cual la Junta propone a la Sra. Irene Mainat, antigua secretaria de la entidad, que estaría en la misma línea de vivencia y conocimiento del pasado y orígenes de la entidad. Se presenta para su ratificación en la Asamblea.

Votos a favor: 10 presentes + 10 delegados = 20

Votos en contra: 0

Abstenciones: 9 abstenciones + 10 delegados = 19

Se aprueba la entrada de la sra. Irene Mainat como vocal.


RUEGOS Y PREGUNTAS

· Se pide comunicar por correo ordinario la celebración de posteriores Asambleas a los socios que no dispongan de correo electrónico

· Se pide que se cuelguen en el tablón de anuncios del refugio de Cal Pilé las posteriores convocatorias de Asambleas.

· Fecha límite de la próxima Asamblea el 30 de Junio

· Se pide publicar la memoria del ejercicio 2016 en la web

· Se solicita tener más informado al socio

· La señora Blanch pide los estatutos de la Fundación Daina y se le responde que los estatutos de la Fundación son públicos y los puede consultar vía Generalitat. También solicita que conste en acta que no se le ha librado niinguna documentación física referente al estado financiero a pesar de haberla solicitado. Se le responde que además de que se ha explicado la totalidad de la situación financiera de la entidad en el power point en la actual Asamblea, puede consultarla de nuevo tantas veces como considere oportuno en las oficinas de la entidad, pero según consejo de abogados, no es conveniente ni recomendable que circulen informaciones sin saber el uso que se hará de las mismas. 

I sin más se levanta la sesión a las 21.10h de la noche del día 02 de Agost de 2017
 

DATOS ECONÓMICOS